TRAKYA DIŞ TİCARET PLATFORMU

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

VİZYON

Platform, yakın zaman içerinde Trakya Bölgesi başta olmak üzere mevcut ihracatçılar ve potansiyel ihracatçı olan KOBİ’lerin Pazar paylarını arttırabilmeleri için ihracat fırsatlarına daha hızlı erişim sağlayabilme adına geniş çapta katılım sağlamayı hedeflemektedir.

MİSYON

Platform, vizyonu doğrultusunda, ihracat ile ilgili olan tüm kamu, özel ve sivil toplum kurumlarının kaynaklarına hızlı erişim sağlamak için aktif eylemler gerçekleştirecektir. Dış Ticaret ile ilgili ülke ve bölge hedeflerine ulaşabilmek, sahaya hızla yaygınlaştırmak için güçlü hamleler yapacaktır. Tüm bunları gerçekleştirecek tecrübeye sahip olan platform üyeleri bu tecrübelerini gönüllülük esasına göre tüm üye ve katılımcılarına aktarmayı görev bilmektedir.

Madde 1

YÖNERGENİN AMACI

Bu yönergenin amacı, Trakya Dış Ticaret Platformu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Madde 2

YÖNERGENİN KAPSAMI

Bu yönerge, Trakya Dış Ticaret Platformu kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Madde 3

DAYANAK

İş bu Platform, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25 nci maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94 ncü Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

Madde 4

TANIMLAR

Bu Yönergenin uygulanmasında,

 • Trakya Dış Ticaret Platformu:
 • Kurullar: Bölgesel, Sektörel ve veya İşlevsel Yönetim yapılarını temsil eder.
 • Çalışma Grupları: Kurulların yönetimleri dâhilinde belirlenen eylemlerin yapılması ve organizasyonları ile ilgili birimlerdir.
 • Kurumsal Üye: Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve ticari alanda faaliyet gösteren tüm tüzel kişilikler platforma katılabilirler. Platformun üyesi tüzel kişiliklerin temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek, başvuru sahibi tüzel kişiliğe 1 ay içerisinde cevap verir.
 • Bireysel Üye:

 

Madde 5

Trakya Dış Ticaret Platformu’nun Amacı

 1. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinin dış ticaret konusunda daha etkin yer almasını konusunda çalışmalar yürütmek
 2. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinde kurulu tüzel kişiliğe sahip firmaların dış ticaret konusunda donanımlarının arttırılması, teşvik edilmesi dış ticaret faaliyetleri hakkında yol gösterici rol alması
 3. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve bölgesinde Dış ticaret konularının daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yerel ve ulusal ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak 
 4. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illeri ve hedef ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları ile entegrasyonu sağlamak

 

Madde 6

Trakya Dış Ticaret Platformu’nun  Oluşumu

Madde 7

Trakya Dış Ticaret Platformu’nun  Görevleri

 1. Platformda yer alan bütün Tüzel Kişilikler bir (1) üye ile temsil edilirler.
 2. Platform mutabakat tutanağı, katılımcı Tüzel Kişiliklerin temsilcileri tarafından imzalanır.
 3. Yönetim Kurulu üyeleri, temsil ile görevli kişilerden oluşur.
 4. Yönetim Kurulu üyeleri arasında amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda görev dağılımı yapılır.
 5. Yönetim Kurulu üyeleri kendi görev alanları ile ilgili platform amaçları doğrultusunda, üyeler ve diğer taraflar nezdinde temaslarda bulunur, toplantılar organize eder ve görüşmeler yaparlar.
 6. Yönetim Kurulu, kararı alınmış etkinlikler için üyeler arası koordinasyonu sağlar.
 7. Basın açıklaması, vb. etkinlikler Yönetim Kurulu tarafından duyurulur.
 8. Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda diğer üyeleri görevlendirme insiyatifine sahiptir.
 9. Platform amaç ve faaliyet sahasına göre, her türlü çalışmanın ön hazırlığını Yönetim Kurulu önceden yapar.
 10. Platform bilgileri Yönetim Kurulu'nda toplanır.
 11. Platform üyeleri hiçbir gerekçe göstermeden platformdan ayrılabilirler.
 12. Platformun faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin masraflar, platform üyesi tüm tüzel kişiliklere eşit olarak paylaştırılır.
 13. Platformdan ayrılan üye, ayrıldığı tarihe kadar tahakkuk etmiş olan masraf payını ödemekle yükümlüdür.
 14. Platform Yönetim Kurulunun adresi ve faaliyet yeri, platformun katılımcı üyelerinden FSM TRAKTÖR MOTOR SAN LTD ŞTİ ’nin Nusratlı Mah 5014 sok no 24 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

adresinde ki faaliyet yeridir.

 

Madde 8

Trakya Dış Ticaret Platformu’nun  Üyeleri

Platformun amaç ve faaliyetlerini benimseyen ve ticari alanda faaliyet gösteren tüm tüzel kişilikler platforma katılabilirler. Platformun üyesi tüzel kişiliklerin temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, bu başvuruların kabul veya reddi hususunu değerlendirerek, başvuru sahibi tüzel kişiliğe 1 ay içerisinde cevap verir.

 

Madde 9

Trakya Dış Ticaret Platformu’nun Organları

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Platform Yönetim Kurulu, katılımcı firmaların yönetim kurullarınca seçilip, platforma temsilci olarak atanan birer temsilciden oluşur. Bu temsilciler, Mutabakat Tutanağının tüm kurucu tüzel kişiliklerin yetkili makamlarınca onaylanmasına müteakip ilk toplantılarını yaparlar ve bu toplantıda Platform Başkanı, Platform Sekreter Üyesi ve Platform Sayman üyesini seçerler.

Platform Başkanı aynı zamanda Platform Koordinatörüdür.

Platform Başkanı Platformun 3. Şahıslar ve kamuoyu nezdinde temsilinden, Platform Sekreteri kayıt, yazışma ve üye ilişkilerinden, Platform Saymanı ise mali konulardan sorumludur.

Platformun toplantı ve karar yeter sayısı Kurul üyelerinin toplam sayısı kadardır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 1. Platformu temsil etmek.
 2. Alınan kararları uygulamak ve platform adına iş ve işlemleri takip etmek.
 3. Faaliyet dönemi sonunda yapmış olduğu faaliyetleri bir rapor düzenleyerek katılımcı Tüzel Kişiliklerin yetkili makamlarına sunmak.
 4. Platforma üye kabul etmek veya çıkarmak.
 5. Platformun kapatılmasına karar vermek.

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan, Başkan Vekili ve Başkan Yardımcıları

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri

Danışma kurulu istişare niteliğinde oluşturulan bir kuruldur. Katılımcı Tüzel Kişiliklerin Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur.

Danışma kurulunun görev süresi Platform Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.

Danışma Kurulu, iş bu mutabakat tutanağının 3. maddesinde yazılı olan platform amaçlarına yönelik olarak, her türlü etkinlikle ilgili danışmanlık yapar, gerektiğinde yönetim kurulu için tavsiye kararları alır.

Danışma Kurulunun tavsiye kararları Platform Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirilir. Danışma Kurulu, en az 3 üyenin isteği ve katılımıyla toplanır.

Danışma Kurulu Başkanı en yaşlı üyedir.

Danışma Kurulu üyeleri en az 3 üyenin imzası olmak şartıyla yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde kararlar sunabilirler.

Çalışma Kurulları

 • Bölge İhracat Masaları
 • Sektörel Temsilcilikler
 • Eğitim Kurulu
 • Hukuk Müşavirliği
 • Halkla İlişkiler

 

 

 

Genel Sekreter ve Yardımcısı

Genel Sekreter, Platform Yönetim Kurulunun doğal üyesi olup, Yürütme Kurulu tarafından seçilir.

 1. Genel Sekreter, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Kurullar, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
 2. Platform tarafından alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.
 3. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, görüş belirtebilir, ancak oy kullanamaz.
 4. Gerek olduğunda Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Yönetim Kurulu Başkanının teklifi ile Yönetim Kurulunca görevlendirmeler yapılır.
 5. Genel Sekreter Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekâlet eder.
 6. Genel sekreter, 7'nci maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder.
 7. Yönetim Kurulu ile Genel Kurul toplantılarının düzenlemelerini yapar.
 8. Platform bürosunun idari amiridir. Büronun işleyişini sağlar.
 9. Sekretarya hizmetlerini yürüten personelden sorumludur.
 10. Görevin sona ermesi: Seçilen genel sekreterin görev süresi yürütme kurulunun madde 12'de belirtilen görev süresi ile aynıdır. Ancak, genel sekreter görev süresi dolmadan yürütme kurulu kararıyla, değiştirilebilir. Bu gibi hallerde yeni genel sekreter yönetmeliğe uygun olarak tekrar belirlenir.

 

Sekreterya Hizmetleri

 1. Trakya Dış Ticaret Platformu Başkanlığı, Yönetim ve kurulların çalışmaları ve hizmetlerin yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumluluk kriterlerini belirleyebilir.
 2. Trakya Dış Ticaret Platformu’nun ofis sekretarya hizmetleri, Trakya Dış Ticaret Platformu Başkanlığı tarafından belirlenen görevliler tarafından yerine getirilir.
 3. Trakya Dış Ticaret Platformu Ofis Sekretarya'sı Genel Sekretere ve Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludur.
 4. Ofis sekretaryası belirlenen çalışma koşulları ve kurallarına uygun olarak çalışırlar. Kural ve koşullara uymayanların hizmet akitleri sona erdirilir.
 5. Ofis sekretarya görevlilerinin hizmet akitlerine Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir.

 

Madde 10

MALİ YAPI

Platformun giderleri, katılımcı üyelere eşit olarak dağıtılan “ortak gider paylarının” tahsili sureti ile karşılanır.

Platformun gelir ve gider hesapları Koordinatör Dernek ve temsilcisi tarafından takip edilir. Harcama ve tahsilatlar Yönetim Kurulunun Sayman üyesi tarafından kontrol edilir.

Madde 11

Yürütme

Bu yönergenin yükümlülüklerini. Yönetim Kurulu uygular.